<–––– Povratak na RefStr Kontrole ––––>
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA Obveze
(VP 159)
za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.
Obveznik: RKP: 34864 34.009,64
Naziv: CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE Kontrolni broj obrasca
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
iznosi u kunama, bez lipa
Račun iz rač. plana OPIS AOP Iznos
1 2 3 4
Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) 001 45.586
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013) 002 418.295
Međusobne obveze proračunskih korisnika 003
23 Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011) 004 418.295
231 Obveze za zaposlene 005 149.779
232 Obveze za materijalne rashode 006 258.732
234 Obveze za financijske rashode 007 9.784
235 Obveze za subvencije 008
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima 009
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 010
239 Ostale tekuće obveze 011
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 012
dio 25,26 Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018) 013 0
251,253 Obveze za čekove i mjenice 014
254 Obveze za obveznice 015
256 Obveze za ostale vrijednosne papire 016
262,263,2643,2644,
2645,2653,2654,267
Obveze za tuzemne kredite i zajmove 017
261,2646,2647, 2648,2655,2656 Obveze za inozemne kredite i zajmove 018
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030) 019 463.881
Međusobne obveze proračunskih korisnika 020
23 Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028) 021 463.881
231 Obveze za zaposlene 022 149.779
232 Obveze za materijalne rashode 023 304.318
234 Obveze za financijske rashode 024 9.784
235 Obveze za subvencije 025
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima 026
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 027
239 Ostale tekuće obveze 028
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 029
dio 25,26 Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035) 030 0
251,253 Obveze za čekove i mjenice 031
254 Obveze za obveznice 032
256 Obveze za ostale vrijednosne papire 033
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 Obveze za tuzemne kredite i zajmove 034
261,2646,2647, 2648,2655,2656 Obveze za inozemne kredite i zajmove 035
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090) 036 0
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) 037 0
Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042) 038 0
a) Prekoračenje 1 do 60 dana 039
b) Prekoračenje 61 do 180 dana 040
c) Prekoračenje 181 do 360 dana 041
d) Prekoračenje preko 360 dana 042
23 Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074) 043 0
231 Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048) 044 0
a) Prekoračenje 1 do 60 dana 045
b) Prekoračenje 61 do 180 dana 046
c) Prekoračenje 181 do 360 dana 047
d) Prekoračenje preko 360 dana 048
232 Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053) 049 0
a) Prekoračenje 1 do 60 dana 050
b) Prekoračenje 61 do 180 dana 051
c) Prekoračenje 181 do 360 dana 052
d) Prekoračenje preko 360 dana 053
234 Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058) 054 0
a) Prekoračenje 1 do 60 dana 055
b) Prekoračenje 61 do 180 dana 056
c) Prekoračenje 181 do 360 dana 057
d) Prekoračenje preko 360 dana 058
235 Obveze za subvencije (AOP 060 do 063) 059 0
a) Prekoračenje 1 do 60 dana 060
b) Prekoračenje 61 do 180 dana 061
c) Prekoračenje 181 do 360 dana 062
d) Prekoračenje preko 360 dana 063
237 Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068) 064 0
a) Prekoračenje 1 do 60 dana 065
b) Prekoračenje 61 do 180 dana 066
c) Prekoračenje 181 do 360 dana 067
d) Prekoračenje preko 360 dana 068
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073) 069 0
a) Prekoračenje 1 do 60 dana 070
b) Prekoračenje 61 do 180 dana 071
c) Prekoračenje 181 do 360 dana 072
d) Prekoračenje preko 360 dana 073
239 Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078) 074 0
a) Prekoračenje 1 do 60 dana 075
b) Prekoračenje 61 do 180 dana 076
c) Prekoračenje 181 do 360 dana 077
d) Prekoračenje preko 360 dana 078
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083) 079 0
a) Prekoračenje 1 do 60 dana 080
b) Prekoračenje 61 do 180 dana 081
c) Prekoračenje 181 do 360 dana 082
d) Prekoračenje preko 360 dana 083
dio 25,26 Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089) 084 0
251,253 Obveze za čekove i mjenice 085
254 Obveze za obveznice 086
256 Obveze za ostale vrijednosne papire 087
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 Obveze za tuzemne kredite i zajmove 088
261,2646,2647, 2648,2655,2656 Obveze za inozemne kredite i zajmove 089
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094) 090 0
Međusobne obveze proračunskih korisnika 091
23 Obveze za rashode poslovanja 092
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 093
dio 25,26 Obveze za financijsku imovinu 094
* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji
U _________________________________________, dana: ____.____.________. Odgoovorna osoba (potpis)
Osoba za kontaktiranje: ĐURĐICA SABALIĆ
Telefon za kontakt: 023612306
Odgovorna osoba: ANTE FABIJANIĆ